Tuesday, January 10, 2012

Phật Dược Sư - Bhaiṣajyaguru Buddha

0 nhận xét

Phật Dược Sư (tiếng Phạn: bhaiṣajyaguru; chữ Hán: 藥師佛; nghĩa là "vị Phật thầy thuốc"), còn gọi là Dược Sư Lưu Li Quang Phật, (bhaiṣajyaguruvaidūrya-prabha-buddha; 藥師琉璃光佛), là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly). Tranh tượng của vị Phật này hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện.


Phật Dược Sư thường được thờ chung với Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà, trong đó phật Dược Sư đứng bên trái còn Phật A Di Đà đứng bên phải Phật Thích Ca. Trong kinh Dược Sư, hiện nay chỉ còn bản chữ Hán và chữ Tây Tạng, người ta đọc thấy 12 lời nguyện của vị Phật này, thệ cứu độ chúng sinh, với sự giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát và 12 vị Hộ Pháp và Thiên vương.


Tại Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản và Việt Nam, Phật Dược Sư được thờ cúng rộng rãi.


Các lời nguyện của Phật Dược Sư • Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh.

 • Cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình.

 • Cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện.

 • Hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Đại thừa.

 • Giúp chúng sinh giữ giới hạnh.

 • Giúp chúng sinh chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra.

 • Chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh.

 • Cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới.[cần dẫn nguồn]

 • Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về chính đạo.

 • Tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt pháp.

 • Đem thức ăn cho người đói khát.

 • Đem áo quần cho người rét mướt.Leave a Reply