Thursday, January 12, 2012

Sau khi họ chết, có yêu cầu gì đặc biệt để chăm sóc cho tử thi hay không? Thí dụ như không đụng đến tử thi trong một khoảng thời gian nào đó hay không chạm đến phần nào của tử thi?

0 nhận xét

Không được đụng chạm đến thân thể của người mất trong 8 tiếng đồng hồ đầu tiên, kể cả việc thay đồ hoặc tắm rửa. Ngoại trừ việc tối ưu cần thiết.

Leave a Reply