Tuesday, January 10, 2012

Vào điện Phật

0 nhận xét

Bước vào trong Phật Điện
Thân ý giữ nghiêm trang
Xin nguyền không nói chuyện
Quy kính hướng tâm thiền.

Chánh điện là nơi tôn nghiêm thờ Phật. Là Phật tử ta phải hết lòng kính trọng Phật. Khi dự tu, mỗi khi bước vào trong chánh điện, ta phải giữ thân tâm cho trang nghiêm. Thân phải tề chỉnh, khi đi tới lui hay ngồi xuống. Còn tâm phải có chánh niệm, chánh quán,  tức đừng để cho con khỉ ý thức chạy rong. Ta phải nhiếp tâm thành ý niệm Phật. Điều tối kỵ là nói chuyện nhỏ to trong chánh điện. Khi cần nói, ta nên mời người bạn mà ta muốn nói ra ngoài. Khi nói xong câu chuyện cần thiết, thì ta mới trở vào trong chánh điện.


Mỗi người hãy tự ý thức giữ gìn cho chánh điện được trang nghiêm. Đừng biến chỗ tôn nghiêm, trở thành nơi chợ búa. Thế là ta mang tội rất lớn. Tội là vì ta không kính Phật và cũng không giữ đúng quy luật. Đến tu là ta đã ý thức và tự dặn lòng mình, nên bòn mót thêm phước đức, chớ không nên gây thêm tội lỗi.  Bất cứ liên hữu, Phật tử nào, khi  đến dự tu cũng đều có mang  tâm niệm đó. Thế thì tại sao ta không chịu gìn giữ tâm niệm rất tốt đẹp ban đầu đó. Đó là một tâm niệm, một ý nguyện thật trong sáng và đáng kính biết bao! Mong sao tất cả chúng ta ai nấy cũng đều nhớ đến tâm nguyện của mình là một tu sinh, cần phải gìn giữ nghiêm túc những gì  mà bản Nội Quy đã nhắc nhở chúng ta.


Mỗi người phải là một bản nội quy sống. Hãy biến những nhận thức của mình thành hành động cụ thể. Ý thức đến sự vô thường, cái chết gần kề, nó xảy ra cho ta bất cứ lúc nào, nên ngay bây giờ ta còn sống được phút giây nào, thì ta nên tiếc nuối phút giây đó mà gắng lo tu niệm. Hãy dành hết tất cả thời gian cho sự tu hành của ta. Có thế, thì ta mới thật sự là tự biết thương mình. Ta phải hết lòng quy kính và tự trọng để hướng về nội tâm của ta mà lo dẹp trừ phiền não. Được như vậy, thì thân tâm ta mới thật sự an lạc. Và những ngày dự tu của ta mới không luống uổng, vô bổ! Mong lắm thay!Leave a Reply