Tuesday, January 10, 2012

Ðạo Tràng Quang Minh

0 nhận xét

Cực Lạc Liên Hữu Liên Xã Quang Minh Đạo Tràng bắt đầu sinh hoạt trở lại vào ngày 10 /11/1998. Trụ sở sinh hoạt của đạo tràng là chùa Quang Minh. Mục đích của đạo tràng là lấy việc niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc làm tôn chỉ. Đạo tràng có Nội Quy làm tiêu chuẩn để sinh hoạt. Đạo tràng đặt dưới sự chứng minh và chỉ đạo của Hòa Thượng Liên Trưởng. Đây là một tổ chức chuyên tu, không đặt nặng về vấn đề sinh hoạt hành chánh. Tuy nhiên, vì muốn cho việc  điều hành liên lạc được dễ dàng, nên đạo tràng có cử ra hai ban: Ban Điều Hành và Ban Lãnh Chúng. Đạo tràng gồm có 5 chúng. Mỗi chúng lấy tên của một vị Tổ Liên Tông mà đặt tên. Tên gọi của 5 chúng như sau: Huệ Viễn, Thiện Đạo, Pháp Chiếu, Diên Thọ và Châu Hoằng. Mỗi chúng đều có phù hiệu riêng. Điều hành mỗi chúng gồm có một Chúng Trưởng và hai Chúng Phó. Trên có Ban Lãnh Chúng gồm một Liên Chúng Trưởng và hai Liên Chúng Phó. Trên Ban Lãnh Chúng có ban Điều Hành. Một Ban Điều Hành gồm có: Trưởng Ban, 2 Phó Ban. Một Chánh Thơ Ký và 3 Phó Thơ Ký cùng 2 vị Phụ Tá văn phòng và một Thủ Quỹ. Số liên viên của mỗi chúng hiện nay trên 40 vị.  Ngoài những liên viên chánh thức ra, còn có những liên viên danh dự. Tổng số chúng chánh thức hiện nay, (2006) có trên 200 vị.Về sinh hoạt chung của đạo tràng gồm có:


1.   Thọ Bát định kỳ 2 tuần một lần, mỗi lần sĩ số liên hữu đến thọ có trên trăm vị. Ngoài ra, một số liên hữu đến

      chùa thọ Bát vào ngày thứ bảy cũng 2 tuần một lần, mỗi lần sĩ số trên dưới khoảng 30 vị.

 

2.   Kiểm công cứ và sinh nhật hằng tháng.3.   Tổ chức thăm viếng những liên hữu bị bệnh tại tư gia hoặc ở bệnh viện.4.   Hằng năm, đều có tổ chức khóa tu Kết Kỳ Niệm Phật 3 lần (sẽ nói rõ phần sau).5.   Hằng năm, đều có tổ chức Lễ Trai Tăng vào dịp Đại Lễ Vu Lan rằm tháng Bảy.6.   Lễ rước vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11 âm lịch hằng năm. Có tổ chức lễ hoa đăng và 2 ngày thọ Bát.7.   Tổ chức lễ trai tăng chung thất 49 ngày, do Ban Tương Trợ thực hiện.8.   Tổ chức Đại Hội vào dịp holiday hằng năm. Có chiếu phim và văn nghệ.9.   Tổ chức liên hoan, có văn nghệ và sớ Táo Quân.10.  Tổ chức và điều khiển chương trình lễ tang cho mỗi liên hữu khi đã vãng sanh, có quay phim lưu niệm.11.  Lễ kỳ siêu chung cho quý liên hữu đã vãng sanh vào mỗi khóa tu Báo Ân.12.  Hằng năm, đều có phát hành tập Kỷ Yếu trong nội bộ vào dịp Đại Hội.


 

 Trên đây, là những nét chính mà đạo tràng hiện đã và đang sinh hoạt. Ngoài ra, còn nhiều chi tiết linh tinh khác mà chúng tôi không thể kể ra hết được.


Leave a Reply