Thursday, January 12, 2012

Theo truyền thống Phật Giáo, những điều tốt ta nên làm cho người sắp từ trần là gì?

0 nhận xét

Cố gắng tạo sao cho không khí quanh người bệnh được yên tịnh. Kể cho họ nghe những câu chuyện vui, giúp cho họ được an lành và vững chí. Nhờ chư tăng ni hoặc các nam nữ cư sĩ đến nói Phật pháp cho người bệnh nghe. Cho họ nghe những bản nhạc nhẹ hoặc tiếng tụng kinh.

Leave a Reply