Thursday, January 12, 2012

Xin vui lòng cho chúng tôi biết có những bài kinh, câu chú hay danh hiệu nào mà người sắp lìa đời nên tụng niệm hay người khác nên tụng niệm với sự có mặt của họ hay không?

0 nhận xét

Nên tụng chú Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn, danh hiệu Phật A Di Đà, và kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật La.

Leave a Reply