Thursday, January 12, 2012

Có những nghi thức, lễ lạc hay thủ tục đặc biệt nào mà người sắp lìa đời phải thực hành hay ta phải làm cho họ trước khi họ chết hay không?

0 nhận xét

Trước hết là cầu sám hối các tội lỗi đã gây tạo từ trước. Sau đó là lễ phát tâm quy y Tam Bảo. Thường xuyên niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” tưởng chừng như người bệnh đang nghe và niệm theo. Niệm càng nhiều càng tốt nhưng không quá nhanh hoặc quá chậm. Có thể mở máy niệm rồi niệm theo. Đặc một tượng Phật trước mặt họ hoặc bất cứ hình ảnh hay âm thanh nào nhắc nhở họ tưởng nhớ tới Phật A Di Đà.

Leave a Reply