Thursday, January 12, 2012

Theo truyền thống Phật Giáo, khi một người biết được mình sắp sửa lìa đời, có cách chuẩn bị đặc biệt nào để giúp họ hay không?

0 nhận xét

Khuyên bệnh nhân nhớ lại những lời Đức Phật dạy về vô thường. Nên buôn bỏ các ý tưởng bất thiện, giao phó công việc và trách nhiệm lại cho những người thân nhân khác và cho thân nhân biết những nguyện vọng của mình.  Nên phát khởi lòng tin với Phật A Di Đà và cầu vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhớ lại hoặc phát tâm quy y Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng.  Đừng để lòng lo sợ và sân hận chi phối.

Leave a Reply