Thursday, January 12, 2012

Điều gì tốt nhất mình có thể làm được cho một người sau khi họ đã qua đời?

0 nhận xét

Bất cứ lúc nào thân nhân hoặc bạn bè làm được điều phước thiện gì cũng nên hồi hướng, nghĩ tưởng và chia xẽ cho người quá cố. Điều thiện đó có thể là: ăn chay, niệm Phật, thiền định, từ thiện, trồng cây, phóng sanh, v.v...  Mỗi mỗi đều gởi tặng công đức này cho họ. Nên tụng niệm và làm phước thiện như vậy cho họ trong suốt 49 ngày. Nên thỉnh chư tăng ni hoặc các cư sĩ Phật tử về chùa tụng kinh và cầu nguyện cho người quá cố 7 lần trong 49 ngày đó.

Leave a Reply