Thursday, January 12, 2012

Quý vị muốn lo việc hậu sự cho thân nhân mình theo cách nào?

0 nhận xét

Đa số người Việt chọn cách chôn cất, nhưng theo đạo Phật thì hỏa táng vẫn hay hơn vì xát thân được trả về với cát bụi nhanh chóng. Mồ mã uy nghi có thể là việc làm có lợi ích cho người sống hơn là cho người đã chết.

Leave a Reply