Thursday, January 12, 2012

Việc hiến tặng cơ phận có được chấp nhận không?

0 nhận xét

Hạnh từ bi của đạo Phật khuyến khích việc cống hiến bộ phận cơ thể sau khi qua đời để lợi ích cho tha nhân. Vì phước báo của việc này giúp cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn.

Leave a Reply