Saturday, January 7, 2012

Nghi Thức Lạy Kinh Pháp Hoa

0 nhận xét

CÚNG HƯƠNG


Nguyện đem lòng thành kính. Gởi theo đám mây hương. Phưởng phất khắp mười phương. Cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo. Theo tự tánh làm lành. Cùng Pháp giới chúng sanh. Cầu Phật từ gia hộ: Tâm Bồ-đề kiên cố. Xa bể khổ nguồn mê. Chóng quay về bờ giác. O


TÁN PHẬT


Ðấng Pháp Vương vô thượng. Ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người. Cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm. Dứt sạch nghiệp ba kỳ. Xưng dương cùng tán than. Ức kiếp không cùng tận (xá 1 xá) O.


Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng. Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví tựa đạo tràng. Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện. Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá) O


CẦU NGUYỆN


Đệ tử chúng con xin thành tâm đảnh lễ, cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Long Thần Hộ Pháp, hồn thiêng sông núi, cửu quyền thất tổ, hộ trì, cứu độ cho ……………… (cầu cho mình hoặc cho người khác, tuỳ ý ước nguyện gì khác)  • Sớm thoát khỏi chướng duyên, bệnh tật, hiểm nghèo,

  • Thân tâm an lạc, trì tụng bái sám kinh Pháp Hoa,

  • Hướng về Phật Pháp nhiệm mầu,

  • Nguyện cùng thế giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O


ÐẢNH LỄ


Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy) O


Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta-bà Giáo chủ Ðiều ngự Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) O


Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A-Di-Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Ðại Thế Chí Bồ-tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Ðại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) OO


CHÚ ĐẠI BI


Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) O


Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.


Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ Đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa.


Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa. Na ma bà dà. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha. Án. A bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị.


Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Cu lô cu lô yết mông. Độ lô đồ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na a. Ra sâm Phật ra xá lợi.


Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na. Bà dạ ma na. Ta bà ha.


Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. Ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da. Ta bà ha.


Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ. Ta bà ha.


Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết đế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha.


Án. Tất điện đô. Mạn đà ra. Bạt đà gia. Ta bà ha. (3 lần) O


Con xưa vốn tạo các ác nghiệp, bởi vì vô thỉ tham, sân, si. Từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả con nay xin sám hối.


Nam mô cầu sám hối Bồ Tát (3 lần) O (vô Kinh Đại Phước Đức, nếu muốn)


Cúi lạy đấng Tam giới Tôn,


Quy mạng cùng mười phương Phật,


Con nay phát nguyện rộng,


Thọ trì kinh Pháp Hoa


Trên đền bốn ơn nặng,


Dưới cứu khổ tam đồ


Nếu có kẻ thấy nghe


Đều phát lòng Bồ đề


Hết một báo thân nầy


Sanh qua cõi Cực lạc


Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) O


(LẠY KINH PHÁP HOA)


Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.


Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát…(108 lạy) O……………….


MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH


Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.


Xá-lợi tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.


Xá-lợi tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.


Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.


Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc.


Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu kính Niết-bàn. Tam thế chư Phật y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề .


Cố tri Bát-nhã ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa chú tức thuyết chú viết:


Yết-đế, yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần) O


VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN:


Nam mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa tất đam bà tỳ. A di rị đa tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa. Dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ ta bà ha (3 lần) O


Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật (3 lần) O


Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần) O


Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3lần) O


Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) O


Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần). O


(Nếu muốn thì tụng Dược sư Quán đẳng chơn ngôn ở đây trước khi hồi hướng)


HỒI HƯỚNG


Lạy kinh công đức thù thắng hạnh,


Vô biên thắng phước giai hồi hướng,


Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,


Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.


Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,


Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,


Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.


Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.


Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung


Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu,


Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,


Phổ cập ư nhứt thiết,


Ngã đẳng dữ chúng sanh,


Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.


Nguyện dĩ thử công đức,


Giai cộng thành Phật đạo. O


Chí tâm quy mạng đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới giáo chủ, thọ hoằng thâm, tứ thập bát nguyện độ hàm linh, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Như Lai biến pháp giới Tam bảo. O


TAM QUY-Y


Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 lạy) O


Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải (1 lạy) O


Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại (1 lạy) O


Nguyện đem công đức nầy hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. (3 xá, lui ra) O O O.Leave a Reply